บพค. พัฒนากำลังคนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Smart Nation “The brain is a muscle that can move the world” Stephen King

  


        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดตั้งขึ้นภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เมื่อปี 2562 มีหน้าที่จัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี


บพค. กำหนดวิสัยทัศน์การเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาคนให้มีความสามารถและความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ด้วย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีแนวทางพัฒนากำลังคนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Smart Nation ซึ่ง บพค. วางแนวทางการดำเนินงาน ในระบบการวิจัยใหม่ ที่แตกต่างจากระบบเดิมในอดีต โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนงานวิจัยเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่สามารถตอบโจทย์และพัฒนาประเทศได้จริง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป“The brain is a muscle that can move the world” Stephen King


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Petrovich9. ขับเคลื่อนโดย Blogger.